Dijital İş Fırsatlarının Küresel Yükselişi

Küresel işgücü piyasaları; yeşil dönüşüm, teknolojinin benimsenmesi ve makroekonomik trendlerin sektörel değişimi yönlendirmesi ile birlikte hızla dönüşmektedir. 

Özellikle, dijital erişimin yaygınlaşması ve pandemi döneminde uzaktan çalışma modeline geçilmesi, bazı işlerin tamamen uzaktan yapılmasına ön ayak olmuştur.  

Bir yandan uzaktan veya hibrit çalışmanın faydaları ve zorlukları hakkındaki tartışmalar devam ederken diğer bir yandan bu kapsamda hem işverenlere hem de çalışanlara yeni olanaklar sunulmuştur. 

Pandemi ile popülerliği artan iletişim ve iş birliği yazılımları, bulut tabanlı bilgi yönetimi çözümleri iş pratiklerini daha da şekillendirmeye devam etmektedir.  

Ayrıca, Metaverse ve Yapay Zekâ (AI) gibi henüz geliştirilme aşamasındaki teknolojiler, daha fazla işin uzaktan yapılmasına yardımcı olmaktadır

Dijital İş FırsatlarıDijital İş Fırsatları

Gelişmiş ekonomilerdeki işgücü piyasaları son derece sıkışıkken gelişmekte olan ekonomiler daha yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıyadır. 

Demografik eğilimlere göre yüksek gelire sahip birçok ekonomi, işgücünün yaşlanmasını ve azalmasını beklerken düşük gelirli ekonomiler, istihdam fırsatları arayan çalışma çağındaki nüfusun artmasını beklemektedir. 

Eğitim, özellikle yükseköğretim, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde küresel olarak daha yaygın hale gelmiştir.  

Çevrim içi veya online eğitim olanaklarının artışı, beceri kazanma ve yenileme süreçlerinde en güncel bilgilere geniş çapta erişimi mümkün hale getirmiştir. 

Teoride, yerel düzenlerdeki ve düzenlemelerdeki farklılıklara rağmen dünya genelinde yeteneklere daha yaygın bir şekilde ulaşılabilmektedir.  

Küresel yetenek değer zincirlerinde, iş birliği yapanların konum ve zamandan bağımsız olabildiği gerçeği, daha fazla teknoloji odaklı dijital iş birliği potansiyeline işaret etmektedir. 

Dijital çalışma platformları halihazırda küresel “Gig Work” çalışma modelini mümkün kılsa da profesyonel, beyaz yakalı çalışanlar ve kamu hizmeti alanında daha fazla küreselleşmenin ortaya çıkması beklenmektedir. 

Küresel dijital işler, iyi yönetildiği takdirde, coğrafi konumdan bağımsız olarak küresel yeteneklere ve işlere erişim sağlamaktadır. Yetenek bulunabilirliği kısıtlamalarına yanıt vererek ve sosyal ve ekonomik yapıları dünya çapında iyileştirmekte, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, şirketler ve çalışanlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır

Bu tür dijital bir göç, çalışanların ve işlerin sanal olarak sınırları özgürce aşabildiği serbest bir ortam sunsa da bazı zorlukları ve riskleri de beraberinde getirmektedir.  

Vergi ve çalışma düzenlemeleri, yüksek gelirli sektörlerdeki potansiyel rol kayıpları, ücretlerin düşürülmesi veya düşük kaliteli işler gibi olasılıkları da gündeme getirmektedir.  

Dolayısıyla politika belirleyicilerinin, işverenlerin ve çalışanların haklarının göz önünde bulundurması, güvenli ve başarılı bir küresel dijital işgücü potansiyeli oluşturmak için bu olasılıkların önüne geçmesi gerekmektedir. 

Dönüşümdeki İşler ve İşgücüDönüşümdeki İşler ve İşgücü 

Future of Jobs Report 2023’ün bulgularına göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş dünyasını dönüştürmesi en muhtemel üç faktör şunlar; teknolojinin geliştirilmesi ve benimsenmesi, yeşil dönüşüm ve makroekonomik koşullar… 

Söz konusu rapor, gelecekte iş dünyasında dörtte bir oranında yeni işlerin oluşturulacağını ya da mevcut işlerin değişeceğini öngörüyor. 

Sonuç olarak, birçok teknoloji destekli rolde ve yeşil işlerde büyüme bekleniyor. Aynı zamanda, otomasyonla karşı karşıya kalabilecek rollere olan talebin de giderek azalması bekleniyor.  

Bu değişimler, birçok çalışanın mevcut uzmanlıkları ile gelecekteki talepler arasında geçiş yapması gerekeceği anlamına geliyor. Daha şimdiden, üretken yapay zekânın hızlı gelişiminin birçok işin yapısını ve işleyişini değiştirdiği görülüyor. 

“Üretken yapay zekâ, iş dünyasının işleyişini değiştirmeye devam ediyor. Bazı mesleklerin ve iş alanlarının büyük ölçüde güçlenmesine yardımcı olurken bazılarının da görevlerinin çoğunun otomatikleşmesine yol açması bekleniyor.” 

Uzaktan Çalışma Teknolojilerinin YükselişiUzaktan Çalışma Teknolojilerinin Yükselişi 

Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm; iş yürütme, küresel ve uzaktan bağlantı kurma ve iletişim kurma becerilerini artırmıştır. 

Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri son yirmi yıldır iş dünyasını şekillendiriyor olsa da COVID-19 salgını, iş ortamlarında günlük dijital teknolojilerin benimsenmesini ve uzaktan, hibrit ve diğer yeni çalışma modellerinin kabulünü hızlandıran önemli bir etken olmuştur. 

Özellikle iletişim ve iş birliği yazılımları, bulut tabanlı bilgi yönetimi ve bilgisayar programları gibi teknolojileri halihazırda yaygın olarak kullanılıyor. Yeni teknolojilerin de işgücü süreçlerini değiştirmesi bekleniyor: 

 • İşgücü ve iş birliği uygulamalarının entegrasyonu, projelerin ihtiyaç duyduğu becerileri dünya genelindeki çalışanların yetenekleri ve gelişim hedefleri ile eşleştirerek yeni fırsatları belirleme olanağı sunabilir. Bu şekilde işletmeler, farklı kültürleri ve deneyimleri bir araya getirerek fikir çeşitliliğini artırabilir. 
 • Metaverse teknolojileri, sanal konferansları ve toplantıları mümkün kılan yeni platformlar ve araçlar ortaya çıkarıyor. Bu sayede, sınırlı imkanlara sahip olan üstün yetenekler, fiziksel seyahat gerekliliği olmaksızın küresel olarak erişilebilir hale geliyor
 • Üretken yapay zekâ, bazı mesleklerde ve işlevlerde büyük bir güçlenmeye yol açarak iş yapısını değiştirmeye devam ediyor; ancak diğer mesleklerde ise işlerin büyük bir kısmının otomatik hale geleceği öngörülüyor. 

Uzaktan ve Hibrit Çalışma Fırsatları 

Tarih boyunca insanlar, becerilerine ve ihtiyaçlarına uygun iş fırsatlarını bulundukları sınırlar içinde ve hatta ötesinde aramışlardır.  

Ancak günümüzde uzaktan ve hibrit çalışma teknolojileri, artık büyük bir küresel dijital işgücünün her yerden çalışmasına olanak tanıyor.  

Yüz yüze çalışmaya kıyasla uzaktan ve hibrit çalışmanın faydaları üzerine birçok tartışma olsa da bu eğilimin giderek yükselmesi bekleniyor. 

Yüksek öğrenim ve yaşam boyu öğrenimin küresel gelişimi, demografik değişimler ve fırsatlar ile birleşerek yeteneklerin dünya genelinde daha yaygın ve daha kolay erişilebilir hale gelmesine olanak tanıyacaktır. 

Bu gelişmeler, küresel dijital işler aracılığıyla işin erişilebilirliğini artırırken işverenlere küresel bir pazardan yeteneklere erişme ve bunları kullanma imkânı sunmaktadır.  

Bu durum, insanların bulundukları yerden uzaktan işlere erişme fırsatlarını artırarak iş dünyasında yeni bir dinamizm yaratmaktadır. 

Bu tür bir “dijital göç”, yetenek sıkıntısı çeken gelişmiş ekonomilere ve genç nüfus artışıyla mücadele eden gelişmekte olan ekonomilere yeni fırsatlar sunmaktadır.  

Aynı zamanda farklı çevrelerden gelen insanları ve işletmeleri bir araya getirerek ekonomik fırsatları küresel olarak genişletmektedir
 

Küresel Çalışmaya Elverişli Dijital Meslekler Küresel Dijital Çalışmaya Elverişli Meslekler

Bir işin herhangi bir yerden yapılabilir olup olmadığını değerlendirmek için yazarlar, mevcut yaygın olarak kullanılan destekleyici teknolojilerin, işin gerekliliklerini nasıl etkilediğini incelemiştir: 

 • Video konferans ve mesajlaşma platformları gibi iletişim araçları, fiziksel mesafelerden bağımsız olarak ekip üyeleri arasında etkili iş birliğini ve iletişimi kolaylaştırır ve teşvik eder
 • Bulut tabanlı çözümler, paylaşılan belgelere ve kaynaklara kolay erişim sağlayarak uzaktan çalışmaya katkıda bulunur. Böylelikle, çalışanların internet bağlantısı olan herhangi bir yerden projeler üzerinde iş birliği yapabilmesine ve güncel bilgilere erişebilmesine olanak sağlanır. 
 • Veri toplama araçları ve veri analizi gibi teknolojiler, coğrafi mesafeler arasında verimli ve sorunsuz iş birliğini kolaylaştırır. Bu araçlar, uzaktaki ekiplerin fiziksel yakınlığa ihtiyaç duymadan veri toplamasını, düzenlemesini ve analiz etmesini sağlar
 • Programlama dilleri ve araçları, bireylerin bulundukları her yerden kodlama, geliştirme ve sorun giderme işlemlerini yapabilmelerini sağlar. 
 • Dijital dönüşümü ve bulut bilişimi destekleyen teknolojiler, yazılımın dağıtılmasını ve test edilmesini sağlar.  

Bu teknolojik gelişmeler, coğrafi engelleri ortadan kaldırarak uzak mesafelerdeki üretkenliği artıran esnek ve entegre dijital bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Günümüzde Dijital ve Küresel Olma Potansiyeline Sahip Meslekler 

İşverenler, teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde yararlanma yolunda, en hızlı büyüyen roller arasında BT uzmanlarının öne çıktığına tanık olmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Pushing Through Undercurrents” başlıklı raporuna göre, teknoloji alanındaki yetenek açığı, finansal sisteme yönelik en önemli tehditlerden biri olarak tanımlanmaktadır.  

Bilgisayar ağı uzmanlığı ve siber güvenlik alanlarının daha erişilebilir hale getirilmesinin, istihdam yaratma ve dayanıklılık açısından önemli bir avantaj sağlayacağı vurgulanmaktadır.  

Bu meslekler, genellikle yüksek maaşlı ve hızla büyüyen roller olarak, küresel yetenekler için önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Riskler Raporu, iklim değişikliği, jeoekonomik çatışmalar, zorunlu göç ve siber güvenlik tehditleri gibi riskleri vurgulayarak risk uzmanlarına olan talebin yüksek seviyede kalmasının beklendiğini ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte, belirli pozisyon türleri ve çalışma şekillerine yönelik görünümün, yerel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelerden önemli ölçüde etkilenebileceği unutulmamalıdır. 

Pazarlama, reklam ve medya iletişim alanındaki roller, pazar araştırması ve pazarlama uzmanları, halkla ilişkiler uzmanları ve grafik tasarımcıları içeren küresel dijital işgücüne sahip potansiyel işlerin genellikle orta ücretli bölümünde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, pazarlama yöneticileri genellikle yüksek ücret bölümünde yer alırken tele pazarlamacılar daha düşük ücretler alabilmektedir. Bu roller için karışık büyüme görünümleri söz konusuyken lokasyonda daha fazla esneklik, şirketlerin daha geniş bir yetenek yelpazesine erişmesine olanak tanımaktadır. 

Muhasebe, hukuk ve finans meslekleriyle ilgili roller, genellikle saymanlık ve diğer büro pozisyonları gibi daha düşük maaşlı rollerin düşüşte olduğu bir dönemi yaşayarak karmaşık bir fırsat sunmaktadır.  

Öte yandan, birçok muhasebe, hukuk ve finans profesyoneli yüksek ücret seviyelerine ulaşmaktadır ve özellikle finans rollerinin önümüzdeki yıllarda büyümesi beklenmektedir.  

Bununla birlikte, bu rollerin temel gereksinimleri, özellikle de üretken yapay zekâ tarafından büyük ölçüde etkilenen sigortacılık gibi roller için, ciddi bir değişime uğrayabilir. 

2030’da Dijital ve Küresel Olma Potansiyeline Sahip Meslekler 

Eğitim ve gelişim uzmanları, medya uzmanları ve çeşitli danışmanlık rolleri için artan fırsatlarla birlikte birkaç yeni iş grubu daha ortaya çıkmaktadır.  

Dünyanın birçok yerinde öğretmen açığı olduğu düşünüldüğünde bu rollerin erişilebilirliğinin artırılması geniş çaplı sosyal faydalara yol açabilir.  

Çeşitli uzmanlık danışmanları, değişim danışmanlığı yöneticileri, strateji danışmanlığı yöneticileri ve öğrenme ve gelişim danışmanları gibi çeşitli profesyonel hizmet rollerini temsil eden özelleştirilmiş bir kategori bulunmaktadır.  

Halihazırda mevcut olan teknolojilerin, 2030 yılına kadar bu rolleri tamamen ortadan kaldırması pek olası görünmemekle birlikte, bu araştırma, Metaverse gelişimiyle operasyonel eğitim, teknik eğitim ve hatta sosyal beceri eğitimi gibi ek rollerin kısmen uzaktan gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. 

Öte yandan, bakım ve sağlık gibi birçok sosyal hizmet alanının konuma bağlı kalmaya devam etmesi beklenmektedir.  

Öte yandan, bakım ve sağlık hizmetleri gibi birçok sosyal iş kolunun konuma bağlı kalmaya devam etmesi beklenmektedir. Dünyanın pek çok yerinde bu profesyonellerin eksikliğiyle birlikte, uzun vadeli eğilimler, bilgi işi daha küresel ve uzak hale geldikçe, geleneksel olarak daha düşük ücretli bu roller için ücretlerin daha fazla eşitleneceğine işaret etmektedir. 

Küresel Dijital Mesleklerin Mevcut ve Gelecekteki Potansiyel BüyüklüğüKüresel Dijital Mesleklerin Mevcut ve Gelecekteki Potansiyel Büyüklüğü 

Dünya genelinde, 2024 yılı itibariyle 73 milyon dijital iş bulunmaktadır ve bu sayının 2030 yılına kadar 92 milyona ulaşması beklenmektedir.  

Şu anda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) mesleki istihdam istatistiklerinde temsil edilen 820 milyonluk toplam kayıtlı küresel işgücünün, bu potansiyel dijital ve küresel işlerde çalışan yaklaşık 73 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. 

Muhasebe, hukuk ve finans uzmanları şu anda bu işlerin %43’ünden biraz azını oluşturmaktadır.  

Öte yandan, müşteri hizmetleri temsilcileri, pazarlama, reklam ve iletişim uzmanları ile BT uzmanlarının her biri toplam işlerin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 

2030 yılına gelindiğinde, bu işlerin boyutunu ve yapısını değiştirecek üç temel faktör öngörülmektedir: 

 • Öngörülen çalışma çağındaki nüfusun artması (Temel varsayım, bu işlerin çalışma çağındaki nüfusa paralel olarak artacağı yönündedir.) 
 • Yeni mesleklerin dijital ve küresel işlerin bir parçası haline gelmesi  
 • Diğer teknolojik, sürdürülebilirlik ve ekonomik trendler nedeniyle bazı rollerin artması veya azalması 

Bu veriler, 2030 yılında toplam büyüklüğün yaklaşık %25’lik bir artışla 92 milyon civarında olacağını ortaya koymaktadır. 

Küresel Dijital İş Gücünün EvrimiKüresel Dijital İş Gücünün Evrimi 

Yeni küresel dijital işler, küresel dijital işgücündeki toplam büyümenin yarısından fazlasını temsil etmekte ve işgücünü 15 milyon kişiye kadar artırmaktadır.  

Bu büyümenin büyük bir kısmı, telekomünikasyon yöneticileri ve finans yöneticileri gibi nispeten yüksek maaşlı işlerden (8 milyon) oluşurken orta maaşlı işler arasında yer alan editörler, yazarlar ve edebiyatçılar gibi meslekler de yedi milyon kişilik bir katkı sağlamaktadır. 

2030 İş Gruplandırmaları 

Genel istihdam verileri göz önünde bulundurulduğunda potansiyel olarak dijital küresel işlerde %1’in altında bir hafif net düşüş beklenmektedir.  

Bu durum, büyüyen işlerin 7 milyonun biraz altında artış göstermesi ve azalan işlerin 7 milyonun biraz üzerinde azalmasıyla açıklanmaktadır.  

Öngörülen istihdam artışı ve azalışına bağlı olarak bu işlerin değişen yapısı, dengeyi daha yüksek maaşlı işlere doğru yönlendirecektir.  

Özellikle yazılım geliştiriciler, bilgi güvenliği analiz uzmanları ve finansal risk uzmanları gibi nispeten yüksek ücretli işlerde 14 milyon net artış beklenmektedir. 

Diğer yandan, istihdamdaki net azalmanın çoğu, bir milyonluk net azalmaya katkıda bulunan nispeten daha düşük ücretli işlerden gelmektedir.  

Bunlar arasında fatura ve hesap tahsildarları, müşteri hizmetleri temsilcileri ve tele pazarlamacılar gibi meslekler yer almaktadır. 

Küresel Dijital İstihdamKüresel Dijital İstihdam 

Küresel dijital istihdam, dünyanın dört bir yanındaki yeteneklerden faydalanma fırsatı sunarak işverenlerin işe alım havuzlarını genişletmelerine ve ülkelerin demografik kazanımlarını kullanarak nitelikli işlere daha fazla erişim sağlamalarına imkân tanımaktadır. 

Bu değişimler aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Daha önceki küreselleşme dalgaları, bu tür işleri daha ucuz işgücü ve üretim maliyetlerinin olduğu bölgelere taşıyarak gelişmiş ekonomilerdeki üretim sektörü çalışanlarını etkilemiştir.  

Küresel olarak dağıtılmış hizmet işi potansiyeli, dünyanın dört bir yanındaki işçiler için fırsatlar yaratırken aynı zamanda bu tür işlerin yerelleşmesinden zarar görecek olanlar için riskleri de beraberinde getirmektedir.  

Vergi ve çalışma yasalarının da bu tür işleri mümkün kılacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Başarılı, güvenli ve kapsayıcı bir küresel dijital işgücü oluşturmak için işverenlerin, ülkelerin ve bireylerin harekete geçmesi gerekmektedir.  

Örneğin, ülkeler kendi vatandaşlarını küresel dijital işgücünün bir parçası haline getirebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamalıdır.  

Ayrıca, eğitim ve mesleki eğitim programları, çalışanların yeni iş fırsatları için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. 

Küresel işverenler için, ileriye dönük yetenek yönetimi ve işe alım havuzlarını genişletme gibi işgücü yönetimi uygulamalarını güncel tutmaları gerekmektedir.  

Tüm istihdam türleri için hibrit çalışma modellerini benimsemeye yönelik kültürel değişiklikler, yönetim ve güven sistemlerinin iyileştirilmesi, teknolojik okuryazarlık ve bu konuda kabul, iş modeli başarısı için oldukça önemlidir.  

Aynı zamanda küresel işverenler için, ileriye dönük yetenek yönetimi ve işe alım havuzlarının sınırlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere işgücü yönetimi uygulamalarının güncel olması gerekmektedir.  

Tüm istihdam türleri için hibrit çalışma modellerini benimsemeye yönelik kültürel değişimler, yönetim ve güven sistemlerinin iyileştirilmesi ve teknolojik okuryazarlık ve bunun yaygınlaşması, iş modeli başarısı için çok önemli olacaktır.  

Küresel dijital işgücü için ücretlerin makul düzeyde tutulması ve teknolojinin sorumlu kullanımının teşvik edilmesi, tüm çalışanlar için esneklik ve koruma sağlanması, sağlık ve refahın güvence altına alınması, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve sürekli öğrenme ve istihdam edilebilirlik kültürünün desteklenmesi gibi hususların yeni yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekecektir. 

Barrero ve diğerleri tarafından özetlendiği üzere, pandemi sırasında uzaktan çalışma deneyiminin alınan dersleri ve bu değişikliklerin kalıcı etkilerini özetleyerek, çalışanların çalışma yerlerinin yeniden düzenlenmesinin genel olarak çalışma düzenlemelerini, işgücü maliyetlerini, pazarlık modellerini ve inovasyon gibi alanları nasıl etkilediğine dair öngörüler sunmaktadır.  

Son Olarak; 

Küresel dijital işler, yüksek gelirli ülkelerdeki beceri eksikliklerini dengelemeye yardımcı olurken düşük gelirli ülkelerde demografik bir avantaj sağlamaktadır.  

Teknolojinin gelişmesi ve benimsenmesi ile birlikte yeşil dönüşüm ve makroekonomik koşullar, küresel işgücü piyasalarını dönüştürmektedir.  

Önümüzdeki beş yıl içinde hem yeni ortaya çıkan işler hem de giderek azalmakta olan işler yoluyla iş değişiminin tüm iş kollarının dörtte birini etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

Aynı zamanda, küresel olarak teknoloji erişiminin artmasının yanı sıra uzaktan gerçekleştirilebilen “dijital iş”, insanların her yerden çalışabilmesine olanak tanıyarak bu iş modellerinin doğasını da değiştirmektedir.  

Birçok gelişmiş ekonomi halihazırda sıkı işgücü piyasaları ve yetenek kıtlığı ile karşı karşıyadır. Demografik değişiklikler, çalışma çağındaki insanların varlığını daha düşük gelirli ülkelere doğru kaydırmaktadır. 

Bu ülkelerin sadece 20 yıl içinde yüksek gelirli ülkelere kıyasla neredeyse %50 daha fazla çalışma çağında insana sahip olacağı öngörülmektedir.  

Bu öngörüler, daha yaygın eğitim imkanlarının yanı sıra, potansiyel yetenek havuzlarının daha küresel hale geleceğini göstermektedir.  

Bu durum, insanların bulundukları yerin ekonomik yapısından, mobilitesinden veya yerel bağlantılarından bağımsız olarak işlere erişimini artırabilirken diğer bir yandan yüksek gelirli bölgelerde ücretlerin düşmesi, vergi ve iş hukuku sorunları gibi potansiyel zorlukları da beraberinde getirebilir. 

Çalışmanın temel bulguları şunlardır: 

 • 5.400 iş türünden toplam 218’i küresel anlamda dijital iş olma potansiyeline sahiptir. Bu rakamlar, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) meslek istihdam istatistiklerinde temsil edilen 820 milyon toplam küresel çalışanın 73 milyonunu temsil etmektedir. 
 • Bu çalışanların %40’ından daha azı muhasebe, hukuk ve finans rollerinde yer alırken müşteri hizmetleri temsilcileri, pazarlama, reklam ve iletişim uzmanları ve BT uzmanlarının her biri toplam işlerin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 
 • • Bu olası küresel dijital işler, yazılım geliştiricileri, finansal risk uzmanları ve finansal yöneticiler gibi yüksek gelirli işler (75.000 doların üzerinde); grafik tasarımcılar, avukat yardımcıları ve sigorta müfettişleri gibi orta gelirli işler (42.500-75.000 dolar) ve müşteri hizmetleri temsilcileri, fatura ve hesap tahsildarları ve tele pazarlamacılar gibi nispeten düşük gelirli işler (42.500 doların altında) dahil olmak üzere ücret yelpazesinde çeşitlilik göstermektedir. (ABD verileri baz alınmıştır.) 
 • 2030 yılına kadar bu işlerin sayısının yaklaşık 92 milyona yükselmesi beklenmektedir. Bu işler, yüksek ücretli küresel dijital işlerdeki büyüme, düşük ücretli küresel dijital işlerdeki düşüş ve yeni küresel dijital işlerin yalnızca yüksek ve orta gelirli roller olması nedeniyle daha yüksek ücretli rollere daha yatkın olduğu düşünülmektedir. 

İyi yönetildiği takdirde, küresel dijital işler işverenlere dünyanın dört bir yanındaki yetenekleri kullanma fırsatı sunarak mevcut yetenek havuzunu genişletme ve gelir yelpazesindeki ülkelere ekonomik büyüme yolları açma potansiyeli taşımaktadır.  

Bu durum, dijital altyapı, eğitim ve mesleki eğitim programlarına geniş erişim sağlanması ve rekabetin düşük maaşlar yerine beceri ve yeteneklerle yapılması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. 

Diğer yandan, küresel işverenlerin, geleneksel işgücü yönetimine yönelik yaklaşımlarını yeni araçlarla güçlendirmeleri, işe alım havuzlarını proaktif bir şekilde genişletmeleri ve tüm çalışanlar için uzaktan veya hibrit çalışma modellerini benimseyen bir kültür oluşturmaları gerekmektedir. 

Kaynak: World Economic Forum, The Rise of Global Digital Jobs (2024, Ocak) https://www.weforum.org/publications/the-rise-of-global-digital-jobs/


OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | Bütün hakları saklıdır .